1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.  De koper klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.

 2. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Bij eventuele vertraging, tenzij die niet aan ons kan worden toegerekend, heeft de koper het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, na ons hiervoor in gebreke te hebben gesteld, en voor zover door ons geen nuttig gevolg werd gegeven aan deze ingebrekestelling binnen de 5 werkdagen na ontvangst.

 3. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verkoper, behoudens en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de koper. De geleverde (bewerkte)goederen blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

 4. Annulering van de bestelling/order is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 7 werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulatie is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.

 5. Onze leveringen/diensten zijn contant betaalbaar of 14 dagen na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 100 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Wij hanteren de Europese wet van  13 januari 2018 op schuldenaars, wanbetalers.

 6. Bij overeenkomst van de werken wordt een voorschot gerekend van 30% van de totale raming. Bij bedragen groter dan 1000€ wordt er in drie evenredige betaalschijven gewerkt, dit zijnde één derde als voorschot, één derde bij de lopende werken en één derde bij afhaling. Wanneer voorschot vereist wordt, wordt de aanvang der werken pas aangevat na het voldaan te hebben van het voorschot ofverder gewerkt wanneer de eventuele tussen betaalschijven voldaan zijn.

 7. Wanneer de klant de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 8. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

 9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

 10. Voor alle geschillen is alléén de rechtbank van Kortrijk bevoegd en in de Nederlandse taal.

 11. Offerte: een offerte is slechts een raming van de prijs voor de uit te voeren werken. De uiteindelijke factuur kan daar van afwijken. Dit kan te wijten zijn aan extra werken, onvoorziene omstandigheden, extra producten en, of de  dagprijs van de materialen en producten die afhankelijk zijn van de schommelingen van de marktprijzen. Het uiteindelijke saldo op de factuur zal moeten volledig voldaan worden door de klant: Om misverstanden te vermijden vermeldt de klant op zijn bestelbon of email een precieze omschrijving van de uit te voeren werken. Nalatigheden ten gevolge daarvan, vallen ten laste van de klant. De offerteprijs is de prijs volgens de gegevens vermeld op de bestelbon/email van de klant. De prijzen voor lakwerken worden altijd gegeven voor vlakke oppervlakten, tenzij anders vermeld. Bij einde der werkzaamheden wordt alles opnieuw opgemeten en verrekend.

 12. Toegestuurde offerten dienen ondertekend te worden voor goedkeuring en aanvang der werken, bij het onderteken gaat de klant akkoord met de geraamde prijs voor de uit te voeren werken. Ook wanneer er een mondelijke overeenkomst gesloten wordt, of de werken reeds uitgevoerd worden  gaat de klant reeds stilzwijgend akkoord met de uitvoering der werken en de daaraan gekoppelde verkoopsvoorwaarden.

 13. Uitgefreesde uitsparingen, sleuven, grepen en herstellingswerken aan hout/MDF platen worden doorgerekend in regie. Deze vragen extra werkzaamheden zoals: handmatig schuren, enduiren, afplakken, spuiten van speciale hechtingprimers of sealers.
  Er wordt eveneens een méérprijs gerekend indien de achterzijden van de panelen extra moeten afgeplakt worden om deze te beschermen voor het lakken van de tegengestelde zijde.

 14. Extra werken:  extra schuurwerken, extra opname van verf door het hout, complexe werkstukken, moeilijk af te stralen verf, vernis of dergelijke , ook extra werk wegens onvoorziene gedragingen van houtsoorten, fineersoorten ed dit bij het schuren, zandstralen of luchtgommen. Ook het al dan niet inwerken van verven/beitsen met vreemde reacties tot gevolg, op oude vernislagen of verven die maar geconstateerd kunnen worden tijdens de behandeling onder welke vorm dan ook, zijn niet inbegrepen in de offerte. Deze extra werken worden doorgerekend in regie, tenzij anders vermeld.

 15. Luchtgommen/zandstralen: wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade bij het luchtgommen.  Bij luchtgommen van radiatoren uit gietijzer of ander broos en, of roest materiaal blijft de koper hier alle verantwoordelijkheid dragen. Bij delicate, broze stukken moet de koper hier zelf de nodige beschermende zorgen en maatregelen treffen. Zoals: glas in deuren, ramen, spiegels,  enz… Bij risicogevallen voorziet de koper zelf een teststuk zoals bij zachte houtsoorten of fineersoorten, hier ook bij eventuele schades van luchtgommen of dergelijke draagt de klant alle risico’s. Door ons te demonteren/monteren van sloten en scharnieren/glas gebeuren in regie en zijn niet inbegrepen in de offerte.

  Standaard worden de scharnieren en ander meubelbeslag mee gestraald en mee gekleurd met dezelfde beits van het hout, dit kan een ander effect geven. Extra verven, lakken van meubelbeslag in andere kleur wordt gerekend aan méérprijs.

 16. Kleuren gekozen op staal ( kleurenwaaier) of voorbeeld kunnen afwijken op de uiteindelijke geplaatste kleur. De klant kiest en neemt daarmee de verantwoordelijkheid op zich. Er wordt een mogelijkheid aangeboden op stalen te plaatsen dit  aan een minimum bedrag van 30 euro per staal voorbeeld. Bij zeer moeilijke en complexe aan te brengen kleuren of beitsen en het daaraan gekoppelde eventuele falen, en of kleurverschillen nemen wij hier géén enkele verantwoordelijkheid. Alle eventuele daaraan verbonden kosten, zijn ten laste van de klant.

 17. Kleurechtheid en glansgraad kunnen 30% afwijken van het gevraagde staal of voorbeeld. Enkel het WTCB is hier voor bevoegd voor deze vaststellingen te doen door middel van een expert aangesteld en aangevraagd op verzoek van de klant en zijn ten laste van de klant. Bij het meenemen/leveren van de goederen gaat de klant hier akkoord met het geleverde product/diensten en kan geen klacht meer aangenomen worden. Alle klachten moeten binnen de 7dagen per aangetekend schrijven worden verstuurd, dit rekende van de factuurdatum en niet de vervaldatum van het factuurbedrag. Email is hier niet rechtsgeldig en wordt niet als bewijsstuk aanvaard.

 18. Bij zelf aangeleverde verven/producten van de klant, vervalt alle vorm van garantie en dragen wij hier géén enkele verantwoordelijkheid.

 19. Afzonderlijk verpakken en de verpakkingsmaterialen zijn niet inbegrepen in de offerteprijs, tenzij anders vermeld.